วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลคุณภาพ
เทคโนโลยีทันสมัย
ผู้ให้และผู้รับบริการมีความสุข
 
พันธกิจ
๐ พัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ
๐ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย
 
ปรัชญา
ยิ้มแย้มต้อนรับ   บริการประทับใจ  ห่วงใยสุขภาพ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

        เว็บทั่วโลก
        โรงพยาบาลร้องกวาง

มีผู้เยี่ยมชมพร้อมกันท่านตอนนี้

สถานะระบบเครือข่าย 
brochure นโยบายใหม่ในระบบหลักประกัน 2564
brochure บริการผู้ป่วยมะเร็ง 2564
brochure ป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย 2564
NHSO poster 2564
คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกัน 2564
 
 
 
 
   
 
 
ค่านิยม MOPH
M : Mastery
เป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
O : Originality
เร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P : People centered
ใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
H : Humility
อ่อนน้อมถ่อมตน คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
โหลดเอกสาร/รับและส่งรายงาน
111
111
111
 
 
ลิ้งเว็บบริการ
113
113
 
     
 
ข่าว โรงพยาบาลร้องกวาง
   ประกาศ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 ปีงบ 2567
   ประกาศ กลุ่มงานทันตกรรม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบ 2567
   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ)
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำเหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
   ประกาศกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เดิอน มิ.ย. 67
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่คราวรายเดือน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
   ประกาศ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์เดือน พ.ค. 2567
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบ 2567
   ประกาศ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุวิทยาศาสตร์
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2567 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2567)
   ประกาศผลผู้ชนการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือผู้ด้รับการดลือกเลสารสำญของสัญญาหรือข้อตกลงป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาดม พ.ศ.2566 ถึงเดือนธันวาดม พ.ศ.2566)
   ประกาศ กลุ่มงานทันตกรรม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบ 2567
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์เละพยาบาล (งานทันตกรรม)
   ประกาศ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบ 2567
   รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ประจำปีงบประมาณ2567
   คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ประจำปีงบประมาณ2567
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดทางเคมีคลินิก ประจำปีงบปรมะมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์เละพยาบาล(งานทันตกรรม)
   ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   ประกาศจังหวัดแพร่ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดทางเคมีคลินิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 (ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง)
   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 (ซื้อชุดตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือดทางเคมีคลินิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2)
   ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นใช้ในราชการ โดยวิธีทอดตลาด
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศ กลุ่มงานทันตกรรม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบ 2567
   ประกาศ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบ 2567
   รายงานงบการเงินโรงพยาบาลร้องกวาง ประจำปี 2566 ณ 30 กันยายน 2566
   ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดทางเคมีคลินิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม)
   ประกาศจังหวัดแพร่ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดทางเคมีคลินิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารอิเลคโทรไลท์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ปี 2567
   ประกาศแผนจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล งานทันตกรรม
   ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล งานผู้ป่วยใน
   ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
   ประกาศจังหวัดแพร่ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารอิเลคโทรไลท์พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล งานผู้ป่วยใน
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล งานทันตกรรม
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4
   ประกาศ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ก.ค. - ก.ย.66
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย.66
   ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์เละพยาบาล(งานทันตกรรม)
   ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์เละพยาบาล(งานผู้ป่วยใน)
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย.66
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
   ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
   ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
   ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์เละพยาบาล
   ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์เละพยาบาล
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์เละพยาบาล
   ประกาศ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส3)2566 รพ.ร้องกวาง
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย.66
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์เละพยาบาล
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ที่ ๒ เดือน ม.ค. - มี.ค.66
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องอบผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Roof) สำหรับใช้งานในโรงพยาบาลร้องกวาง ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลห้วยโรง (เปลี่ยนหลังคา) ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลห้วยแก๊ต ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาต่อเติมจุดจอดรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาต่อเติมทางเชื่อและจุดบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
   ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
   ประกาศ รพ.ร้องกวาง กลุ่มงานทันตกรรม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค 2566)
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
   ประกาศ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการค้ดเลือก(รายไตรมาส2)2566 รพ.ร้องกวาง
   ประกาศ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส 2) ปีงบ2566 รพ.ร้องกวาง
   ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานเปล
 
     
 
     
     
กระทรวงสาธารณสุจ
เพจเพื่อนใจวัยรุ่นอำเภอร้องกวาง
HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
สนง.ประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
สนง.สร้างเสริมสุขภาพ สสส
สมาคมหมออนามัย
สภาการพยาบาล
ตรวจสอบสิทธิการจ่ายตรง
กรมสรรพากร
ศูยน์กลางการจัดการความรู้
สนง.สาธารณสุขจังหวัดแพร่
สนง.สาธารณสุขอำเภอร้องกวาง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด
 กระทรวงสาธารณสุข    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง   
โรงพยาบาลร้องกวาง เลขที่ 323 หมู่ 6 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0-5459-7298 , 086-4204961 , 086-4204962 โทรสาร 0-5459-6487
Webmaster : [email protected]
Powerd By FreeBSD